پس از سخنرانی دکتر تغذیه برای نوآموزان همه با شعار: آفرین بر شَما؛ صد آفرین بر شُما جشن خود را پایان دادند و در انتها به نوگلان طبق برنامه روزانه مدرسه شیر مدرسه داده شد.