نوآموزان عزیز به خواندن نماز به صورت جماعت پرداختند و در انتها برای دوستان و مربیان و والدین خود دعا کردند. از طرف مدیریت دبستان نیز از نوآموزان پذیرایی شده و هدایایی به رسم یاد بود به نوگلان اهدا شد.